THÊM HỌC VIÊN

Bảng sau sẽ xuất hiện:(Sau khi chọn Khoá Học-->Khối-->Lớp phần mềm sẽ load sanh sách theo lớp đã chọn).

1.Thêm

Bạn nhấn vào nút Thêm (phần mềm sẽ tự phát sinh mã HV0001 4 số sau sẽ tự tăng, nếu bạn muốn thay đổi xin liên hệ). Khi nhập đầy đủ thông tin bạn nhấn Lưu để cập nhật.

2.Sửa

Bạn chọn danh sách ở lưới bên trái (dòng trắng đầu tiên trên lưới để tìm kiếm) các thông tin sẽ xuất hiện bên phải sau đó bạn nhấn sửa, sửa lại các thông tin cần thiết sau đó nhấn Lưu để cập nhật. 

3.Xoá (không mất thông tin)

Bạn chọn Học Viên cần xoá sau đó nhấn Xoá Khỏi Lớp, phần mềm sẽ hỏi bạn, bạn chọn Yes để xoá.

Lưu ý: Xoá ở đây chỉ xoá Học Viên ra khỏi lớp, nếu như Học Viên này đi học lại bạn vào phần Danh Sách Nghỉ để tìm Học Viên này sau đó xếp lớp lại.

3.Xoá (mất thông tin)

Bạn chọn Học Viên cần xoá sau đó nhấn Xoá Mất Thông Tin, phần mềm sẽ hỏi bạn, bạn chọn Yes để xoá.( bạn hạn chế sử dụng chức năng này).

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN GỒM 3 PHẦN

Phần 1: Hồ Sơ. 

Phần 2: Công Giáo.

Phần 3: Đánh Giá (dùng để GLV đánh giá hoặc ghi chú những Học Viên đặc biệt ).

 

------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG------------------

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:88006, đang truy cập: 3